Twoja Kancelaria

Jesteśmy po to, by zapewnić Tobie, Twojej firmie i Twoim bliskim kompleksową
opiekę prawną...

O Kancelarii

Kancelaria Radcy Prawnego Jacek Chorąziak świadczy kompleksową pomoc prawną osobom fizycznym oraz przedsiębiorcom, a także instytucjom i innym podmiotom oczekującym rzetelnej i profesjonalnej obsługi prawnej. Siedziba Kancelarii mieści się w Grodzisku Wielkopolskim.

 

Właścicielem Kancelarii jest radca prawny Jacek Chorąziak. Studia prawnicze ukończył w 1997 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2003 r. uzyskał stopień zawodowy, stanowiący potwierdzenie poziomu wiedzy i praktycznych umiejętności zgodnych z wymaganiami Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej, nadany przez Związek Banków Polskich. Od 2004 r. jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego uzyskał po ukończeniu aplikacji i złożeniu egzaminu radcowskiego. W 2007 r. został nominowany na arbitra Sądu Arbitrażowego przy Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej.

 

Na jego doświadczenie zawodowe składają się liczne sprawy prowadzone na rzecz indywidualnych Klientów, a także prowadzone w ramach stałej, kompleksowej obsługi prawnej na rzecz przedsiębiorców, podmiotów non profit oraz organów administracji rządowej i samorządowej.

 

Za świadczone usługi Kancelaria bierze pełną odpowiedzialność, w tym odpowiedzialność zawodową. Pracownicy Kancelarii podejmują starania aby świadczona przez nich pomoc prawna była na jak najwyższym merytorycznym poziomie.

Usługi

W ramach prowadzonej działalności Kancelaria wykonuje usługi z zakresu pomocy prawnej obejmujące w szczególności:

 • udzielanie porad prawnych,
 • sporządzanie opinii prawnych,
 • sporządzanie projektów umów, statutów, uchwał, zarządzeń, regulaminów i innych aktów normatywnych,
 • udział w negocjowaniu warunków umów oraz uczestnictwo w rozwiązywaniu kwestii spornych,
 • zastępstwo prawne i procesowe przed organami administracji publicznej, sądami i innymi podmiotami,
 • sporządzanie pism procesowych, pism w postępowaniach egzekucyjnych oraz pism w postępowaniach przed organami administracji publicznej.

Kancelaria świadczy pomoc prawną na podstawie indywidualnych zleceń oraz w ramach stałej obsługi prawnej.

 

W celu zapewnienia kompleksowej obsługi Klientów Kancelaria współpracuje z notariuszem oraz z rzeczoznawcami majątkowymi.

 

W celu zapewnienia Klientom obsługi wymagającej podjęcia obrony w sprawach karnych Kancelaria współpracuje z Kancelarią Adwokacką z Poznania specjalizującą się w dziedzinie prawa karnego, która posiada swoje filie w kilku miejscowościach na terenie województwa wielkopolskiego. Bogate doświadczenie zespołu tej Kancelarii oraz jego duża mobilność pozwalają na szybkie podjęcie konkretnych działań w nagłych przypadkach, takich jak zatrzymania, przymusowe doprowadzenia czy tymczasowe aresztowania.

Prawo cywilne

Więcej...

Prawo Gospodarcze

Więcej...

Prawo pracy

Więcej...

Prawo rodzinne

Więcej...

Prawo karne i wykroczeń

Więcej...

Prawo nieruchomości

Więcej...

Prawo upadłościowe

Więcej...

Ochrona środowiska

Więcej...

Prawo administracyjne

Więcej...

Wynagrodzenie

Wynagrodzenie za pomoc prawną jest ustalane indywidualnie z każdym Klientem. Wysokość honorarium jest uzależniona m.in. od koniecznego nakładu pracy Kancelarii, miejsca świadczenia usługi, stopnia trudności i złożoności sprawy bądź zadania, wymaganej specjalistycznej wiedzy, wartości przedmiotu sprawy.

 

Niezależnie od zapłaty należnego honorarium, Klient zobowiązany jest uiścić zaliczki na obciążające go wydatki gotówkowe związane z prowadzoną sprawą. Na wydatki te składają się w szczególności opłaty sądowe, opłaty skarbowe, koszty biegłych, koszty tłumaczeń przysięgłych, koszty dojazdów do sądów lub innych organów i instytucji, których siedziba znajduje się poza miejscowością, w której mieści się siedziba Kancelarii, itp.

 

Stała obsługa prawna

 

W przypadku stałej obsługi prawnej honorarium obejmuje uzgodniony stały miesięczny ryczałt, którego wysokość uzależniona jest od indywidualnego zapotrzebowania Klienta. W ramach uzgodnionego miesięcznego ryczałtu Kancelaria świadczy kompleksową obsługę prawną obejmującą:

 • prowadzenie spraw sądowych, egzekucyjnych, administracyjnych, jak również spraw w postępowaniu polubownym,
 • opiniowanie umów cywilnoprawnych, pism i innych dokumentów,
 • projektowanie regulaminów, umów, pism i innych dokumentów,
 • konsultacje prawne dokonywane w formie ustnej, telefonicznej lub drogą elektroniczną,
 • uczestnictwo w negocjowaniu umów i innych aktów prawnych,
 • inne czynności związane z obsługą prawną.

W przypadku stałego zlecenia można umówić się, że na honorarium Kancelarii składać się będzie stałe miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe w granicach ustalonej z góry liczby godzin, w ramach których świadczona jest pomoc prawna. Za każdą godzinę ponad ustalony limit w danym miesiącu pobierane jest wówczas dodatkowe wynagrodzenie według ustalonej z góry stawki za każdą godzinę.

 

Indywidualne zlecenia

 

W przypadku jednostkowych zleceń Kancelaria pobiera wynagrodzenie według uzgodnionych z Klientem stawek za każdą rozpoczętą godzinę pracy. Wysokość wynagrodzenia stanowi iloczyn wynegocjowanej stawki godzinowej i ilości godzin przeznaczonych na wykonanie zlecenia.

 

W przypadku drobnych zleceń można umówić się, że honorarium za daną usługę wynosić będzie z góry uzgodnioną kwotę.

 

W sprawach o dochodzenie roszczeń pieniężnych Kancelaria stosuje stawki określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych.

Kontakt

Kancelaria Radcy Prawnego
Jacek Chorąziak

 
ul. Półwiejska 2A
62-065 Grodzisk Wielkopolski
 
Kom.: 608 426 392
E-mail: jchoraziak@kancelaria-choraziak.pl
 
REGON: 300927087
NIP: 995-000-41-06
 
Rachunek bankowy: PKO BP SA Oddział 1 w Grodzisku Wielkopolskim
nr: 80 1020 4144 0000 6702 0084 0991
 
Godziny otwarcia:
Przyjęcia interesantów w Kancelarii odbywają się w terminach indywidualnie uzgodnionych z Klientem.


Informujemy, że Kancelaria dysponuje miejscami parkingowymi dla Klientów. Wjazd na parking przy budynku Kancelarii znajduje się od strony ulicy Żwirowej.