Prawo ochrony środowiska

  • reprezentowanie Klientów w postępowaniach sądowych przed sądami powszechnymi pierwszej i drugiej instancji, Sądem Najwyższym, wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym,
  • wszczynanie i prowadzenie postępowań egzekucyjnych na podstawie tytułów wykonawczych oraz nadzór prawny nad prawidłowością prowadzonych postępowań egzekucyjnych,
  • reprezentowanie Klientów przed organami administracji publicznej i organami skarbowymi w postępowaniach administracyjnych oraz w postępowaniach podatkowych