Nieruchomości i inwestycje budowlane

  • dokonywanie analizy stanu prawnego nieruchomości,
  • opracowywanie projektów i negocjowanie umów zbycia nieruchomości,
  • sporządzanie projektów umów użyczenia, najmu, dzierżawy itp. dotyczących nieruchomości,
  • ustanawianie praw rzeczowych na nieruchomościach (hipoteka, służebność, użytkowanie itp.),
  • rozwiązywanie problemów prawnych związanych z nabywaniem nieruchomości obciążonych prawami osób trzecich,
  • prowadzenie spraw obejmujących m.in. zniesienie współwłasności nieruchomości, zasiedzenie, wyodrębnienie lokali,
  • reprezentacja inwestora przed organami administracyjnymi w toku postępowania o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, o pozwolenie na budowę, na etapie wykonawczym, w procesie uzyskiwania niezbędnych uzgodnień i opinii, w kontaktach z organizacjami społecznymi i innymi uczestnikami postępowań administracyjnych